Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support

Betydelsen av CAD-samordning och vägen till en bra struktur i ritningsbeståndet

Artikel ur

2006

Alltför få projekt saknar CAD-samordning med re-sultatet att beställare inte får den kvalitet på ritning-arna som borde ställas.

När CAD-tekniken för cirka 15 år sedan blev vanlig i projektsammanhang så krävdes samordning och noggrant arbete för att driva projekten. Problemen då kunde vara stora och ibland fick man vara glad om man överhuvudtaget kunde läsa ritningen i ett annat CAD-program, även om det var samma programvaruutvecklare.

Idag fungerar de mesta mycket smidigt och behovet har minskat av CAD-samordning. De är inte längre så komplicerat för de flesta att genomföra ett projekt med CAD-teknik. Teckensnitt, externa referenser, olika CAD-versioner med mera som tidigare var ett problem är idag inte längre någon dramatisk utmaning. CAD-programmen och applikationerna har med tiden blivit riktig bra och tillräckligt enkla för att de flesta skall kunna lära sig tekniken utan särskilt mycket förkunskaper.

Det man som beställare av ett konstruktionsunderlag måste tänka på är ändå att dokumenten ofta blir utformade på helt olika sätt när det gäller lagerstruktur, linjefärger, externa referenser, teckensnitt med mera. Det rekommenderas att samtliga i projektorganisationen anpassar sig till beställarens standard. Det är smidigare att ställa kravet på varje enskild konstruktör än att ha ett digitalt arkiv av hundratals ritningar som alla har sin egen individuella standard. Om ingen antagen standard finns vilar det på de berörda i projektet att någon policy/standard upprättas som passar beställaren bra.

Lagerstandard
Att ett enhetligt lagersystem används är vikigt. Det minskar administrationsarbetet betydligt vid utskrifter och användning av ritningarna. Det finns några vanliga lagersystem som används. Cadpoints Pointlagerstandard har tidigare varit mycket bruklig. Bygghandling 90 erbjuder en lagerstandard som på senare år blivit allt mer vanlig. Lagersystem som följer BSAB96 erbjuder utökad möjlighet till bland annat mängdning och beräkning av ingående materiel i ritningarna. Dock är lagersystem enligt BSAB96 förknippat med merkostnader hos konstruktörerna som får mer arbete vid CAD-ritandet. I gengälld så kommer kostnaden tillgodo vid kalkylering av objekten. Vilket lagersystem som skall användas är en bedömning som bör göras ur beställarens perspektiv. Valet bör vara enhetligt och följa tidigare projekts utformning.

Färger
Valet av färger på de färdiga ritningarna är betydelsefullt. För att ritningarna smidigt skall kunna skrivas ut med rätt linjebredd bör organisationens ritningar följa en enhetlig standard. Beställarens standard för färger och inställningar bör gälla framför övriga medlemmar i projektet.


Fortsättning nästa sida >>>

© Intelli-house